وبلاگ فصل پنجم
مطالب تخصصی پایه ی پنجم دبستان 
قالب وبلاگ
نویسندگان
 
1
فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی فارسی فایل1 7.81 MB
2 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی فارسی فایل2 8.43 MB
3 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی فارسی فایل3 2.26 MB
4 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس دوم- معرفی میلیارد فارسی فایل1 9.27 MB
4 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس دوم- معرفی میلیارد فارسی فایل2 8.03 MB
5 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس دوم- معرفی میلیارد فارسی فایل3 5.88 MB
6 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس سوم- جمع و تفریق عددهای مركب فارسی فایل1 9.38 MB
7 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس سوم- جمع و تفریق عددهای مركب فارسی فایل2 5.75 MB
8 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل1 8.03 MB
9 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل2 9.44 MB
10 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1-كسرهای بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
11 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1-كسرهای بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
12 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1-كسرهای بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
13 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2-جمع و تفریق عددهای مخلوط فارسی فایل2 6.51 MB
142 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2-جمع و تفریق عددهای مخلوط فارسی فایل2 8.05 MB
15 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2-جمع و تفریق عددهای مخلوط فارسی فایل2 2.40 MB
16 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 9.09 MB
17 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 6.91 MB
18 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس4-تقسیم كسرها فارسی فایل2 10.0 MB
19 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس4-تقسیم كسرها فارسی فایل2 9.97 MB
20 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس4-تقسیم كسرها فارسی فایل2 2.30 MB
21 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس5-ضرب عددهای مخلوط فارسی فایل2 8.40 MB
22 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس5-ضرب عددهای مخلوط فارسی فایل2 8.71 MB
23 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم ریاضی پایه پنجم درس5-ضرب عددهای مخلوط فارسی فایل2 4.08 MB
24 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1- نسبت فارسی فایل1 9.70 MB
25 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1- نسبت فارسی فایل2 18.1 MB
26 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2- نسبت های مساوی فارسی فایل 10.1 MB
27 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم ریاضی پایه پنجم درس3- تناسب فارسی فایل 14.2 MB
28 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم ریاضی پایه پنجم درس4- درصد فارسی فایل 17.3 MB
29 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس1- تقارن محوری فارسی فایل 26.7 MB
30 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 2-تقارن مركزی فارسی فایل 8.79 MB
31 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 3- زاویه و نیمساز فارسی فایل 13.8 MB
32 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 4-چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها فارسی فایل 27.7 MB
33 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 1- عددهای اعشاری فارسی فایل 22.6 MB
34 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 2- جمع و تفریق عددهای اعشاری فارسی فایل 17.6 MB
35 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 4- ضرب عددهای اعشاری فارسی فایل 17.0 MB
36 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم ریاضی پایه پنجم مقدمه فارسی فایل 15.56 MB
37 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 1 فارسی فایل 94.43 MB
38 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2 فارسی فایل 60.26 MB
39 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 4 فارسی فایل 77.84 MB
40 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم ریاضی پایه پنجم مقدمه فارسی فایل 8.51 MB
41 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 1 فارسی فایل 34.98 MB
42 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم ریاضی پایه پنجم درس2 فارسی فایل 25.91 MB
43 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم ریاضی پایه پنجم درس 3 فارسی فایل 110 MB
44 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل 1 32.7 MB
45 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل2 93.6 MB
46 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل3 93.8 MB
47 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل4 99.9 MB
48 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل5 52.3 MB
49 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل6 115 MB
50 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم ریاضی پایه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فایل7 82.1 MB
51 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
نمونه تدریس در كلاس درس
فیلم ریاضی پایه پنجم نمونه تدریس در كلاس درس فارسی فایل 320 MB
52 كتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی پنجم ابتدایی
كتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 3.5MB
53 كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی (چاپ 95) كتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 25MB
  منبع :http://math-dept.talif.sch.ir/طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم،  
[ پنجشنبه 27 خرداد 1395 ] [ 06:33 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]

در این قسمت فیلم های انیمیشنی  زیبایی از سلسله حکومت ها و تمدن های ایران را برای استفاده در درس اجتماعی قرار می دهم. امیدوارم دانش آموزان از دیدن این انیمیشن ها لذت ببرند.


001-دانلود انیمیشن انسان های اولیه

002- دانلود انیمیشن تمدّن های باستان

003-دانلود انیمیشن تمدّن های ایلام

004-دانلود انیمیشن تمدّن های مصر

005- دانلود انیمیشن تمدّن های دریایی

006-دانلود انیمیشن مهاجرت آریایی ها

007-دانلود انیمیشن مهاجرت مادها

008-دانلود انیمیشن حکومت هخامنشیان (قسمت اوّل)

009)   دانلود انیمیشن حکومت هخامنشیان (قسمت دوّم)

010)  دانلود انیمیشن حکومت هخامنشیان (قسمت سوّم)

011) دانلود انیمیشن حکومت سلوکیان

012) دانلود انیمیشن حکومت اشکانیان

013) دانلود انیمیشن حکومت ساسانیان (قسمت اوّل)

014) دانلود انیمیشن حکومت ساسانیان 0قسمت دوم)

015) دانلود انیمیشن حکومت ساسانیان (قسمت سوّم)

016) دانلود انیمیشن حکومت طاهریان و صفاریان

017) دانلود انیمیشن حکومت سامانیان

018) دانلود انیمیشن حکومت آل زیار و آل بویه

019) دانلود انیمیشن حکومت غرنویان

020) دانلود انیمیشن حکومت سلجوقیان

021) دانلود انیمیشن حکومت خوارزمشاهیان

022) دانلود انیمیشن حکومت سلطان جلال الدین

023) دانلود انیمیشن هجوم مغول

024) دانلود انیمیشن قیام سربداران

025) دانلود انیمیشن تیمور لنگ

026) دانلود انیمیشن حکومت صفویه 1

027) دانلود انیمیشن حکومت صفویه 2

028) دانلود انیمیشن فتنه افغان ها

029) دانلود انیمیشن حکومت افشاریه
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم های آموزشی،  
[ سه شنبه 17 فروردین 1395 ] [ 06:22 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ 06:48 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
2فیلم مطالعات اجتماعی پنجم باعنوان فتح مکه واذان گفتن بلال مربوط به درس16 مطالعات اجتماعی


طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم مطالعات اجتماعی پنجم،  
[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 06:39 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
4فیلم مربوط به درس15مطالعات اجتماعی پنجم با موضوعات شهر مکه، بعثت پیامبراکرم ،غارحراوهجرت به حبشه

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم درس15مطالعات اجتماعی پنجم،  
[ دوشنبه 3 اسفند 1394 ] [ 07:10 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم ماشین های ساده علوم پنجم کارها آسان می شود
[http://www.aparat.com/v/x41eB]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم ماشین های ساده،  
[ چهارشنبه 28 بهمن 1394 ] [ 07:38 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم قرقره علوم پنجم کارهاآسان می شود
[http://www.aparat.com/v/3SUeE]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم قرقره علوم پنجم کارهاآسان می شود،  
[ چهارشنبه 28 بهمن 1394 ] [ 07:32 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم سطح شیب دارمربوط به درس کارها آسان می شود علوم پنجم
[http://www.aparat.com/v/LEzmc]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم سطح شیبدار،  
[ چهارشنبه 28 بهمن 1394 ] [ 07:17 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم مدار-نصف النهارومکان یابی مربوط به درس حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم
[http://www.aparat.com/v/Y0xI8]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم مدار-نصف النهارومکان یابی،  
[ دوشنبه 12 بهمن 1394 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]

فیلم حرکت چرخشی وانتقالی زمین مربوط به درس مطالعات اجتماعی پنجم
[http://www.aparat.com/v/7bE4r]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم حرکت چرخشی وانتقالی زمین،  
[ دوشنبه 12 بهمن 1394 ] [ 06:58 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم ضرب اعداداعشاری فصل 5 ریاضی پنجم
[http://www.aparat.com/v/DvubU]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم ضرب اعداداعشاری،  
[ شنبه 10 بهمن 1394 ] [ 07:41 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم معرفی اعداد اعشاری مربوط به فصل5 ریاضی پنجم
[http://www.aparat.com/v/lz5ey]

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم اعداد اعشاری،  
[ شنبه 10 بهمن 1394 ] [ 07:16 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم حس چشایی
[http://www.aparat.com/v/eEcGI]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم حس چشایی علوم پنجم،  
[ چهارشنبه 23 دی 1394 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم حس بویایی درس چه خبر2 علم پنجم
[http://www.aparat.com/v/hXYte]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم حس بویایی درس چه خبر2 علم پنجم،  
[ چهارشنبه 23 دی 1394 ] [ 06:57 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[تصویر:  23-3-1389%5CIMAGE634120276483191250.jpg]

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم چشم وگوش،  
[ شنبه 19 دی 1394 ] [ 06:22 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
 فیلم های درس 5 علوم پنجم (حرکت بدن)

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم های درس 5 علوم پنجم (حرکت بدن)،  
[ یکشنبه 29 آذر 1394 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم مطالعات اجتماعی پنجم که شامل سه فیلم درباره ی قنات می باشد.

[http://www.aparat.com/v/BcgT2]

[http://www.aparat.com/v/OP2M0]

[http://www.aparat.com/v/GTSgU]

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم مطالعات اجتماعی پنجم، قنات،  
[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 07:52 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]

برای دریافت فیلم روی تصویر کلیک کنید.
منبع: وبلاگ سخت کوشانطبقه بندی: فیلم آموزشی، 
[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/RgMn8]

[http://www.aparat.com/v/uoORk]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم طرز تشکیل فسیل،  
[ چهارشنبه 20 آبان 1394 ] [ 07:15 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/Ja35h]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم روش تدریس درس سوم ازفصل دوم ریاضی پنحم،  
[ چهارشنبه 13 آبان 1394 ] [ 06:04 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/WkbXB]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم حکومت های ایران بر خط زمان،  
[ چهارشنبه 13 آبان 1394 ] [ 05:23 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/e8yvJ]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: درس دوم ازفصل دوم ریاضی نونگاشت پایه ی پنجم،  
[ یکشنبه 10 آبان 1394 ] [ 06:34 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/hYWud]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم تقارن مرکزی،  
[ یکشنبه 10 آبان 1394 ] [ 06:32 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/78ieX]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم وسیله ی رسم دایره،  
[ یکشنبه 10 آبان 1394 ] [ 06:30 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/Mdkmi]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم مجموع زوایای چهار ضلعی ها،  
[ یکشنبه 10 آبان 1394 ] [ 06:27 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[http://www.aparat.com/v/v1im4]طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم منابع آب زیر زمینی،  
[ یکشنبه 10 آبان 1394 ] [ 06:24 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
[ جمعه 8 آبان 1394 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم آموزشی الگوهای ریاضی پنجم
[http://www.aparat.com/v/xuPoC]

طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم آموزشی الگوهای ریاضی پنجم،  
[ دوشنبه 4 آبان 1394 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
فیلم روش تدریس 

درس سوم ازفصل اول ریاضی نونگاشت پایه ی پنجم

[http://www.aparat.com/v/3Nefo]
طبقه بندی: فیلم آموزشی، 
برچسب ها: فیلم روش تدریس درس سوم ازفصل اول ریاضی نونگاشت پایه ی پنجم،  
[ دوشنبه 4 آبان 1394 ] [ 06:36 ق.ظ ] [ شعبان جیریایی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ


اینجانب شعبان جیریایی آموزگار آموزش وپرورش ناحیه 2اراک این وبلاگ را به تمام معلمان عزیز، شریف وزحمتکش دانش اموزان عزیز واولیای گرامی پایه پنجم ابتدایی تقدیم می کنم وامیدوارم گامی هر چند کوچک درراه ارتقای تعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم برداشته باشم
مفتخریم که به روز ترین مطالب اختصاصی پایه ی پنجم دبستنان را در این وبلاگ تقدیم شما عزیزان می کنیم

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک تماس با مادر این وبلاگ
در كل اینترنت

فال حافظ

قرآن آنلاین

داستان روزانه
پخش زنده حرم سوره قرآن آیه قرآن
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو