وبلاگ فصل پنجم اینجانب شعبان جیریایی آموزگار آموزش وپرورش ناحیه 2اراک این وبلاگ را به تمام معلمان عزیز، شریف وزحمتکش دانش اموزان عزیز واولیای گرامی پایه پنجم ابتدایی تقدیم می کنم وامیدوارم گامی هر چند کوچک درراه ارتقای تعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم برداشته باشم مفتخریم که به روز ترین مطالب اختصاصی پایه ی پنجم دبستنان را در این وبلاگ تقدیم شما عزیزان می کنیم http://panjom-arak2.mihanblog.com 2020-03-29T19:19:15+01:00 text/html 2020-02-05T11:07:56+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی دانش آموزان برتر کلاس پنجم ب دبستان شهدای احد http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/624 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">دانش آموزان برتر کلاس پنجم ب دبستان شهدای احد در سال&nbsp; تحصیلی99-98</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387247692/photo_۲۰۲۰_۰۲_۰۵_۱۷_۴۶_۱۱.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">از راست <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">ابوالفضل اکبری</font> - <font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#6633ff">عرشیا عسکری</font> - <font color="#009900">سینا سعادت</font><font color="#993399"> </font>- <font color="#ff0000">محمد رضا حمزه لو</font> - <font color="#009900">محمد کیشانی</font></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut (51).gif" alt=""></div> text/html 2019-05-20T22:58:08+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی دانش آموزان کلاس پنحم دکتر مصدق دبستان حجت سال 1398 http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/623 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333FF">دانش آموزان کلاس پنحم دکتر مصدق دبستان حجت سال 1398<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333FF"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361128234/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7_%DB%B5%DB%B4_%DB%B5%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361128634/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7_%DB%B5%DB%B5_%DB%B1%DB%B6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361128650/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7_%DB%B5%DB%B5_%DB%B3%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333FF"></font></div> text/html 2018-07-14T06:55:06+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی کانال های تخصصی ابتدایی http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/622 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b style=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399" style="">به روز ترین وبزرگ ترین کانال های تخصصی مقطع ابتدایی با ارائه ی روزانه دهها مطلب جدید ومتنوع با مدیریت معلم با تجربه 30سال خدمت&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><br></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="5" style="" color="#009900" face="Mihan-Iransans">برای ورود فیلتر شکن را روشن کنید</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><br></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#ff0000" style="font-size: large;" face="Mihan-Nassim"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEP5NQjcQFQGB303xA" target="" title="" style=""><font color="#ff0000">کانال تخصصی اول ابتدایی</font></a>&nbsp;</font><font style="" face="Mihan-Nassim" color="#006600" size="5">&nbsp;&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/fasleavvall" target="" title=""><font size="4">https://t.me/fasleavvall</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></b></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" color="#ff0000"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIx9W4027p2l1FktA" target="" title="" style="font-size: large;"><font color="#ff0000">کانال تخصصی دوم ابتدایی</font></a><font size="4">&nbsp; </font><font size="5">&nbsp;</font></font></font><a href="https://t.me/fasledovvom" target="" title=""><font size="4">https://t.me/fasledovvom</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></b></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font style="" face="Mihan-Nassim"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAER6VW6n9cwWrkiVzg" target="" title="" style=""><font color="#cc33cc">کانال تخصصی سوم ابتدایی</font></a><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font></font></font><a href="https://t.me/fasle_sevvom" target="" title=""><font size="4">https://t.me/fasle_sevvom</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></b></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font style="" face="Mihan-Nassim"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAERDZeW-BygCfTjM9A" target="" title="" style="font-size: large;"><font color="#009900">کانال تخصصی چهارم ابتدایی</font></a><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;</font></font></font><a href="https://t.me/faslecharom" target="" title=""><font size="4">https://t.me/faslecharom</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></b></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" color="#ff0000"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAADwwYT_7P_kquRHMxA" target="" title="" style="font-size: large;">کانال تخصصی پنجم ابتدایی</a><font size="4">&nbsp; &nbsp;</font></font></font><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><font size="4">https://t.me/kelaspanj</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></b></div><div style="orphans: 2; text-indent: 0px; widows: 2; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font style="font-size: large; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#ff0000" style="" face="Mihan-Nassim"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGUVQTSHvSxD-8_Iw" target="" title="" style=""><font color="#ff0000">کانال تخصصی ششم ابتدایی</font></a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></font><a href="https://t.me/fasle6om" target="" title=""><font size="4">https://t.me/fasle6om</font></a></div> text/html 2018-07-14T06:45:01+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی کانا ل های تخصصی متوسطه اول http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/621 <div align="center"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span data-mce-style="color: #009900; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; color: rgb(0, 153, 0);"></span></strong><br><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">کانا ل های تخصصی متوسطه اول</font></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">به روز ترین وبزرگ ترن کانا ل های تخصصی مقطع متوسطه اول برای ورود بر پایه ی مربوطه کلیک کنید.</font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE7WRzUTTVrtyVGPpA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>کانال تخصصی کلاس هفتم</b></font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE8vyLG_uZkkE6uUrA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>کانال تخصصی کلاس هشتم</b></font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE7LEgAccpDXcLeZ6Q" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی کلاس نهم</font></a></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span data-mce-style="color: #009900; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; color: rgb(0, 153, 0);"></span></strong></div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span data-mce-style="color: #009900; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; color: rgb(0, 153, 0);"><span></span></span></strong> text/html 2018-04-30T21:40:26+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی اطلاعیه http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/620 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><font color="#3366ff">با سلام&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" style="color: rgb(0, 153, 0);">به اطلاع اعضای محترم کانال های تخصصی مقطع ابتدایی (فصل اول تا ششم ) می رساند باتوجه حجم بسیار بالای&nbsp; مطالب موجود در کانال ها که طی چند سال تهیه شده واز طرفی مشکلات ، نواقص ، کندی وناامنی پیام رسان های داخلی تا زمانی که دسترسی به تلگرام ازهر طریق ازجمله استفاده از فیلتر شکن امکان پذیر باشد این کانال </font><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Nassim" size="5" style="">تنها در تلگرام</font><font face="Mihan-Nassim" size="5" style=""> </font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5" style=""><font color="#ff0000">فعال</font><font color="#009900"> خواهند بو</font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5" style="color: rgb(0, 153, 0);">د.</font></div><div><br><div><br></div></div> text/html 2017-10-19T23:41:21+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی اطلاعیه http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/619 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/36104740625409218755.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">با نام ویاد ایزد دانا </font><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><font color="#CC33CC">به اطلاع کاربران عزیز می رساند از آنجا که به دلیل مشکلات شخصی واز جمله تدریس در دو تایم متوالی ،امسال به عنوان سرگروه در خدمت عزیزان نخواهم بودلذا ضمن عرض تشکر از کلیه ی همکارن گرانقدر که در مدت سه سال گذشته یاریگر بنده در اجرای وظایف سرگروهی بودند وپوزش وعذر تقصیر بابت کاستی ها وکمبود ها این وبلاگ به بزودی با عنوان <font color="#3333FF">وبلاگ فصل پنجم</font> وبا محوریت مطالب تخصصی پایه پنجم به کار خود ادامه خواهد داد.</font><br> </font> text/html 2017-09-22T03:38:31+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی کانال تخصصی پنجم ابتدایی در تلگرام http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/618 <div align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کانال تخصصی پنجم ابتدایی در تلگرام</font></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title="">https://t.me/kelaspanj</a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font><br></div> text/html 2017-04-13T21:48:07+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون علوم پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/617 <div align="center"><h2 class="title" style="color: rgb(51, 51, 51); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><a title="سوالات چهارگزینه ای علوم پایه ی پنجم ( 100تست )" href="http://asgharbojari.blogfa.com/post/2594/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%28-100%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%29" style="text-decoration: none; color: rgb(149, 82, 78);">سوالات چهارگزینه ای علوم پایه ی پنجم ( 100تست )</a></font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://up44.ir/1poappkz" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8244323776/100%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.jpg" alt="" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px;" height="204" width="334"></a></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">سوالات چهارگزینه ای علوم پایه ی پنجم (<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">100تست</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>)</span></strong></p></div> text/html 2017-03-31T22:13:37+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی کانال فصل پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/616 <div align="center"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">معرفی کانال فصل پنجم&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399">کانال فصل پنجم به عنوان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#009900">بزرگ ترین</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>،</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">پرمحتوا ترین</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#cc0000">جامع ترین</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کانال تخصصی کلاس</font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پنجم</font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;در تلگرام مفتخر است که به روز ترین<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> وجدید ترین مطالب را به مخاطبین خود ارائه می نماید.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#993399">این کانال دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده ودر طرح ساماندهی کانال های تلگرامی شرکت کرده وکد شامد را دریافت نموده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><div>.</div><div><font size="2" color="#3366ff">کد شامد کانال 1-1-68031-61-3-1 می باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-68031-61-3-1</font></div><div><br></div><div><br></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font color="#009900"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">برای ورود به این کانال برروی عکس زیر کلیک کنید.به جمع<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold">30هزار</font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کلاس پنجمی بپیوندید.</font></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">ورود برای معلمان ، اولیا ودانش اموزان آزاد می باشد.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><a href="https://telegram.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274173834/photo_2016_11_11_20_00_54.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></a></div></div> text/html 2017-02-28T00:03:38+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال فارسی پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/615 <div align="center"><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>آزمون فارسی و درک متن کلاس پنجم اسفند ماه 95</strong></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/skr6_farsi12.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;"><br></a></strong></a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><strong>بزرگ ترین کانال کلاس پنجم</strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="93" border="0" align="bottom" width="346" vspace="0"></a><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""></a></strong></a></span></p></div> text/html 2017-02-27T23:59:25+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مقایسه عددهای اعشاری http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/614 <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مقایسه عددهای اعشاری&nbsp;</strong></span></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/مقایسه_اعداداعشاری.ppsx.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong></strong></span></a><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/مقایسه_اعداداعشاری.ppsx.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/gh6m_اعشاری_2.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="222" width="351"><br></a></strong></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><strong>لینک بزرگ ترین کانال پنجم</strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="92" border="0" align="bottom" width="344" vspace="0"></a><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/مقایسه_اعداداعشاری.ppsx.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong></strong></span></a></span></p> text/html 2017-02-26T22:48:06+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون ریاضی کلاس پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/613 <div align="center"><br></div><div align="center"><strong>آزمون ریاضی کلاس پنجم</strong></div><div class="ptext" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="ptext-mid" style="width: 513px; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; text-align: right;"><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>بخش تقارن وچندضلعی ها&nbsp;</strong></span></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/3olt_riazi.jpg" alt="" style="max-width: 95%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="368" width="256"><br></a></a></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><br></a></a></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title="">بزرگ ترین کانال کلاس پنجمی ها<br></a></a></strong></p></div></div><br><div align="center"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="99" border="0" align="bottom" width="368" vspace="0"></a></div> text/html 2017-02-26T22:42:16+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک نوروزی پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/612 <div align="center">پیک نوروزی پنجم<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8287284168/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.zip.html" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8287282768/%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.jpg" height="345" width="323"></a><br><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">با کانال تلگرام ما بپیوندید</font><br><br><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="85" border="0" align="bottom" width="318" vspace="0"></a></div> text/html 2017-02-26T22:24:53+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک هفته کلاس پنجم 11 اسفند 95 http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/611 <div align="center"><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>پیک هفته کلاس پنجم 11 اسفند 95</strong></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/5p6z_11-12.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="337" width="242"><br></a></strong></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399" face="Mihan-Koodak"><strong>لینک عضویت در بزرگ ترین کانال تلگرم پنجم</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="104" border="0" align="bottom" width="390" vspace="0"></a><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="" title=""></a></strong></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"></a></strong></span></p></div> text/html 2017-02-14T00:57:04+01:00 panjom-arak2.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون کتاب باز مطالعات پنجم http://panjom-arak2.mihanblog.com/post/607 <div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>آزمون کتاب باز مطالعات پنجم</strong></span></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>آزمونی برای تقویت نقشه خوانی و جهت یابی دانش آموزان&nbsp;</strong></span></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8286263484/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none;"><strong><img src="http://www.upsara.com/images/yjh4_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;"><br></strong></a></span></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="90" border="0" align="bottom" width="335" vspace="0"></a><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8286263484/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none;"><strong></strong></a></span></font></p></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></font>